Lưu lượng (Q): 10 đến 15m3/h

Lưới Danh sách
1 sản phẩm.